Elmo Cola

INGREDIENTS:

2oz St. Elmo Whiskey
Bottle of cola
2 Luxardo Maraschino cherries

RECIPE:

1. Fill rocks glass with ice.
2. Add 2oz St. Elmo Whiskey.
3. Fill glass with cola
4. Garnish with cherries